Vážení zákazníci, využijte služby Rozvoz zboží až do domu! Platí pro okolí HK, více v sekci Vše o nákupu.

Obchodní podmínky

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy kupní a smlouvy o dodávce potravin do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen OZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) OZ a §2158 a násl. OZ

 

 1. Dodavatel (dále jen Prodávající či Dodavatel):

Ranč Bělečko Agro s.r.o., Bělečko 21, 534 01 Býšť.

Dodavatel je zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - pobočka Pardubice oddíl C vložka 35081.

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 04001389
DIČ: CZ04001389

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 732 511 216
e-mail: ranc-belecko@seznam.cz

 

 1. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel):

fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

 1. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách farmarsky-obchod.ranc-belecko.cz je katalogem potravin dodávaných do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.


Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží.


Zákazník je dále povinen si ještě před odesláním objednávky ověřit, zda služba poskytovaná spolu s dodávkou Zboží - včetně dopravy Zboží do místa určení – je pro toto místo dostupná. 

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 

Podrobný postup pro objednávku Zboží je uveden na farmarsky-obchod.ranc-belecko.cz pod záložkou "Vše o nákupu, v článku „Jak nakupovat“.

 

 1. Ceny Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.

Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.

 1. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi Zboží doručeno, či předáno.

 

 1. Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle provozních možností Dodavatele dodáno ve dni a v časovém rozmezí, které uvedl zákazník při dokončení objednávky na e-shopu ranc-belecko.cz

 

.

 

 1. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce zboží a to hotově, nebo platbou přes platební terminál. Zásilka se Zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

 

 1. Převzetí zboží

Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností v termoizolačních boxech, ve kterých jsou umístěny chladící elementy. Je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. 

 

 1. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
 2. a) Záruční lhůty

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží.

 

 1. b) Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)

Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp. po převzetí Zboží

 

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,

 1. b) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
 2. c) odstoupit od Kupní smlouvy.

 

Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny

 

Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady, zejména odpovídá za to, že
a) věc má vlastnosti, které Dodavatel anebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží

 1. b) věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá
 2. c) věc odpovídá jakostí anebo provedením mluvenému vzorku nebo předloze
 3. d) věc je v odpovídajícím množství, míře a nebo hmotnosti
 4. e) Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů

 

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.


 1. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu ranc-belecko@seznam.cz nebo telefonicky na tel. +420 732 511 216 a to za podmínek stanovených OZ či těmito obchodními podmínkami.

 

 1. Řešení sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz


Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 1. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení na webových stránkách farmarsky-obchod.ranc-belecko.cz.


Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na ranc-belecko@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách farmarsky-obchod.ranc-belecko.cz

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.